Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem
św. Wawrzyńca we Wrocisławicach

Zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia wykonawcy operacji: "Renowacja zabytkowego kościoła p. w. św. Jadwigi Śląskiej w Dębicach"

Zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia wykonawcy operacji: "Renowacja zabytkowego kościoła p. w. św. Jadwigi Śląskiej w Dębicach"

Postepowanie na wyłonienie wykonawcy operacji: Renowacja zabytkowego kościoła pw. św. Jadwigi w Dębicach.

1. Beneficjent (zamawiający)

Parafia Rzymsko-katolicka pw. św. Wawrzyńca.

Siedziba: Wrocisławice 11, 55-300 Środa Śląska

2. Nazwa projektu:

Renowacja zabytkowego kościoła pw. św. Jadwigi w Dębicach.

3. Opis przedmiotu i zakres zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie izolacji ścian fundamentowych kościoła-zakres prac wyszczególniony w załączonym do postępowania przedmiarze robót.

Termin realizacji do 30 czerwca 2015 r.

Miejsce wykonania Dębice, działka nr 216

4. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty:

cena - waga 100%

5. Miejsce, sposób i termin składania ofert

Ofertę należy dostarczyć do Parafii Rzymsko-katolickiej pw. św. Wawrzyńca, Wrocisławice 11, 55-300 Środa Śląska lub przesłac drogą elektroniczną na e-mail: wrocislawice@archidiecezja.wroc.pl w terminie do 14 kwietnia 2015 r.

6. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia.

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte nie później niż w dniu 15 kwietnia 2015 roku.